Általános szerződési feltételek


 

I. Az általános szerződési feltételek tartalma

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek a Alberti Dorina E.V. (székhely: 1147 Budapest, Birtok utca 5.; nyilvántartási szám: 51569305; adószám: 68315225-1-42) (továbbiakban: „Eladó”) által üzemeltetett www.neobrand.hu és www.legszebbweboldal.hu (a továbbiakban: „Weboldalak” vagy „Weboldal”) valamint a Weboldalon feltüntetett Szolgáltatások (lsd. lent) értékesítésére (a továbbiakban: „Értékesítés”).
 2. Jelen ÁSZF tárgya a Vevő által regisztráció nélkül vagy a regisztrációt követően az Eladó részére elektronikus formában eljuttatott megrendelésben pontosan meghatározott darabszámú, az Eladó által nyújtott és kizárólag Eladó által forgalmazott szolgáltatás, valamint azokhoz kapcsolódó kiegészítők (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) megvásárlásával kapcsolatos szerződési feltételek ismertetése.
 3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás Eladó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.
 4. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések Vevő általi elfogadásával az Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a Szolgáltatást az itt megállapított feltételekkel.
 5. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a Weboldal használatára. Nem lehet Vevő az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be (a továbbiakban: „Vevő”). A nemzetközi értékesítésre tekintettel a Vevő állama szerinti jogszabályok ettől eltérő életkori korhatárt is meghatározhatnak.
 6. A Weboldalon található szolgáltatások nevét, jellemzőit, bruttó vételárát, illetve a legfontosabb tudnivalókat az egyes szolgáltatásoknál az Eladó minden esetben feltünteti. A Weboldalon az Eladó a szolgáltatásokhoz tartozó adatlapon fotókat is elhelyezhet, azonban az így elhelyezett fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ (l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
 8. A létrejövő szerződések nyelve főszabály szerint magyar, a létrejövő szerződések magyar nyelven jönnek létre. Az Eladó rögzíti, hogy az így létrejött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Eladó nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. Ugyanakkor amennyiben az ilyen módon létrejött szerződés tartalmában a felek között később vita merülne fel, a felek közötti szerződésben a magyar nyelv lesz az irányadó.
 

II. Vevő kötelezettségei

 1. A Vevő írásban (a Weboldalon keresztül) adja le megrendelését az Eladó részére.
 2. A Szolgáltatás rejtett hibái esetén a Vevő köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt Eladónak.
 3. A Vevő köteles a Szolgáltatás árát a jelen ÁSZF rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Szolgáltatásokat érintő panasz igényétől.
 

III. Eladó kötelezettségei

 1. Eladó vállalja, hogy megfelelő határidőn belül a Vevő részére visszaigazolja a Szolgáltatás megrendelését, majd a weboldalon feltüntetettek szerint a Vevő számára lehetővé teszi a Szolgáltatás igénybevételét, vagy ennek hiányában a vétálárat maradéktalanul megtéríti a Vevőnek.
 2.  

  IV. A szerződés, szolgáltatás megrendelésének folyamata

  1. A Vevőnek – választása szerint – lehetősége van regisztráció nélkül is leadnia megrendelését a Weboldalon. Regisztráció nélküli megrendelés esetén a Vevőnek minden esetben a valóságnak megfelelő és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait kell megadnia.
  2. A Szolgáltatás megrendeléséhez a Vevőnek lehetősége van regisztrációra is az Eladó Weboldalán előzetesen feltüntetett és a valóságnak megfelelő adatainak hiánytalan kitöltésével. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.
  3. A Vevő a rendelés leadásával, illetve a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk Eladó vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
  4. A megrendelés során a Vevőnek el kell fogadnia a rendelés leadásakor hatályos ÁSZF-et a megfelelő mezőre kattintva. Az egyes szerződések létrejöttének további lényeges előfeltétele az Eladó jelen ÁSZF-jének elfogadása, amely hatállyal bír minden Vevőre.
  5. A Szolgáltatás megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásának megrendelői e-mail címre való megküldésével jön létre (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). A Vevő a visszaigazoló e-mailben minden megrendelésekor automatikusan kap egy egyedileg generált rendelésszámot, amely alapján a Vevő személye és a rendelés az Eladó részéről beazonosíthatóvá, illetve visszakereshetővé válik.
  6. A Vevőnek lehetősége van az Eladó hírleveleire feliratkozni a regisztráció közben, illetve regisztráció nélkül a Weboldalon található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Vevőtől származzon. A feliratkozás feljogosítja az Eladót, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Vevő részére email útján, a hírlevélről való leiratkozásig.
   

  V. Vételár, fizetési feltételek

  1. A Weboldalon az egyes Szolgáltatások leírásánál az adott szolgáltatás ára („Vételár”) forintban megadva, bruttó árként kerül feltüntetésre.
  2. A leszállított Szolgáltatások Vételára az Eladó ajánlatában, majd a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott, a Szolgáltatás mennyiségének és típusának megfelelően rögzített ár.
  3. Vevő az Eladónak az átadás/átvétel előtt banki átutalással, online bankkártyás fizetés útján vagy Barion rendszer használatával köteles a teljes Vételárat, vagy az Előleget késedelem nélkül egy összegben megfizetni.
  4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kibocsátás és fizetés forintban történik.
  5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden banki költséget és kifizetést, amely a banki átutalással, az online bankkártyás fizetéssel vagy a Barion rendszerén keresztüli fizetéssel kapcsolatban keletkezik a Vevőt terheli.
  6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
   

  VI. Szolgáltatás igénybe vétele

  1. Vevő a szolgáltatást a Weboldalon meghatározott online, vagy offline csatornán /helyszínen veheti igénybe, a Weboldalon meghatározott időpontban.
  2. Az adásvétel egyéb részleteinek módosításához a Felek által kölcsönösen elfogadott írásos megállapodás szükséges, amelyet a Felek a jelen ÁSZF-fel egységes szerkezetbe foglalva fogadnak el.
  3. Az Eladó elektronikus számlát ad a Vásárlásról a Vevőnek, legkésőbb a Szolgáltatás igénybevétele utáni 48 órában.
   

  VII. Vevő elállási joga

  1. A Weboldalon megrendelt Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő a szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat, amennyiben a Szolgáltatást nem vette igénybe, illetve a Szolgáltatás a Vevő részvételétől függetlenül meg nem történt.
  2. Amennyiben eddig az időpontig a fentiek szerint fogyasztónak minősülő Vevő az Eladótól a megrendelésre vonatkozó visszaigazolást nem kapott, elállási jogát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.
  3. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevőt az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.
  4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő nyilatkozatát a Weboldalon szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt az Eladó elektronikus levelezési címére megküldi. Az elektronikus úton megküldött elállást az Eladó a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
  5. Az Eladó a fenti előírásoknak megfelelően gyakorolt elállás esetén köteles a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.
   

  VIII. Jótállás és szavatosság

  1. Kellékszavatosság: Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  2. Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
   • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Szolgáltatónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  4. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  5. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatást és a Honlapokon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.
  6. Szolgáltató kijelenti, hogy valamennyi az előadások során elhangzott, illetve a Weboldalon elhelyezett tartalom (poszt, cikk, videó, tanács, tipp stb formában)  adaptálása és felhasználása kizárólag a Megrendelő (látogató) egyéni döntése és felelőssége.
  7. Szolgáltató szintén kijelenti, hogy nem vállal felelősséget:
   • olyan működési hibák esetén, amelyek meggátolják a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató Honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, továbbá a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért,
   • Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása, továbbá áramkimaradás miatt felmerült esetleges károkért;
   • a Barion vagy egyéb banki szolgáltatás, illetve a Facebook működésében bekövetkező hibáért, akadozásért, a csatlakozás megszakadásáért vagy időközben történő leállásáért és az ebből eredő károkért;
   • mindazon károkért, amelyek a Weboldalakon elhelyezett anyagok, reklámok egyéni adaptálásából származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, továbbá a Szolgáltató szolgáltatásainak a Megrendelő által történő egyéni adaptálásáért, eredményéért, az azokból bekövetkező károkért;
   • a Szolgáltatón kívül álló egyéb okra visszavezethető hibákért, károkért, esetleges vis maiorért.
  8. A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a felek között létrejövő szerződéssel vagy a Weboldalakon igénybe vehető Szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának elmaradásával.
  9. Szavatossági igény érvényesítési határidő: Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős Ugyanakkor felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
  10. Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  11. Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy igényérvényesítéséhez szükséges a termék, szolgáltatás vonatkozásában kapott számla vagy nyugta megléte és Szolgáltatónak történő bemutatása az adásvétel megtörténtének beazonosításához és igazolásához.
  12. Megrendelő fenti szavatossági igényét, reklamációját írásban az alábbi módon teheti meg:
  13. A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.
  14. Igénybejelentés (reklamáció) minimális tartalma:
   • Megrendelő neve,
   • Megrendelő címe;
   • szolgáltatás megnevezése,
   • vételár;
   • vásárlás időpontja;
   • hiba bejelentésének időpontja;
   • hiba leírása;
   • Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény.
   

  IX. Felelősség

  1. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Vevő tartozik felelősséggel. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
  2. Az Eladó a Weboldal biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan az Eladó felelősséget nem vállal.
  3. Az Eladót nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését, illetve az Értékesítést.
  4. Az Eladó vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány (SARS-Cov-2 koronavírus), sztrájk, stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szerződésben vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az Eladó irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:
   • a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
   • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
   • az információtovábbítás késedelméből adódó,
   • vírusok által okozott,
   • szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
   • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
  5. A vásárláskor, illetve a regisztrációkor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Eladó felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy az Eladó teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Vevő a fentiekben szabályozott korhatár elérése nélkül veszi igénybe a szolgáltatást.
   

  X. Weboldal használata

  1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Eladó jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.
  2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt az Eladó szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A Vevő köteles a Weboldal működését a Weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a Weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.
  3. A Vevő nem jogosult az Eladót, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy az Eladó és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.
  4. A Vevő nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. A Vevő semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy az Eladó vagy Partnerei nevében tesz ajánlatot.
  5. Abban az esetben, ha a Vevő weboldalt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott az Eladóra vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles az Eladó írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában az Eladó megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.
  6. Az Eladó megtilthatja a Vevő számára a Weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Vevő akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Vevő tevékenysége:
   • a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
   • a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
   • Eladó szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.
  7. Az Eladó a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása, illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult a Weboldal teljes körű ellenőrzésére.
  8. A Weboldalt az Eladó üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.
   

  XI. Kapcsolattartás, Panaszok kezelése

  1. A Vevő az Eladóval az info@neobrand.hu e-mail címen, az Eladó a Vevővel az általa a rendelésben vagy a regisztrációkor megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.
  2. A Vevő kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, az Eladó részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet Eladó köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni, illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Vevővel az általa a rendeléskor vagy a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.
  3. A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Vevő panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.
  4. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
   • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
   • Bírósági eljárás kezdeményezése.
   

  XII. Adatkezelési alapok

  1. A Vevő a vásárlás és a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.
  2. A Vevők személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Irányelv rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található linkre [https://neobrand.hu/adatkezelesi-tajekoztato/] kattintva.
  3. A Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az Eladó rögzítse és a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételét követően a vásárlás kötelmi jogi elévülési idejéig, illetve a vásárlásról kiállított számla számviteli őrzéséig tárolja. Az Eladó a Vevő által megadott adatokhoz harmadik személyek számára hozzáférést egyáltalán nem jogosult biztosítani, az adatok rögzítése csak a rendelés visszakereshetőségét szolgálja az esetleges panaszok felmerülésekor.
  4. A Vevő semmiféle jogosultságot nem szerez az Eladó vagy harmadik személy jogos tulajdonost illető vagyoni értékű jogára nézve, illetve a jelen ÁSZF-ben nem megnevezett bármely jogosultságra az adott tulajdonos kifejezett engedélye nélkül.
   

  XIII. Záró rendelkezések

  1. Jelen ÁSZF az Eladó által történt jóváhagyást követően, az Eladó általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). Vevő kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy az Eladó a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Vevők számára megismerhetővé tenni.
  2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.
  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 01. napja  

  Vevő nyilatkozata

  Vevő tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az őt főszabály szerint megillető elállási jogot olyan Szolgáltatás esetében:
  • amely nem előre gyártott;
  • amelyet a Vevő kifejezett kérésére állítottak elő;
  • amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

  Vevő kifejezetten elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte és ezen ismeretek birtokában regisztrált és rendel meg a Szolgáltatásokat a Weboldalon, továbbá, hogy az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési Irányelv rendelkezéseinek figyelembevételével rendelte meg a TSzolgáltatás(oka)t a Weboldalon keresztül.